Sisma takes part in the European project Appolo - SISMA